नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
नयाँ समाचार

बढुवा /सरुवा:-


जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा गरिने बढुवाका सम्भाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली

२०७५।२।१२

पुरा हेर्नुहोस

निजामती सेवा ऐन, २०४९ (संशोधन सहित) को दफा २४घ१क. बमोजिम जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्बारा गरिने बढुवाका लागि श्री सर्वोच्च अदालतको मिति २०७४।७।०७ को आदेश बमोजिम बढुवा समितिको मिति २०७५।०२।१० र मिति २०७५।०२।११ को बैठकबाट देहाय बमोजिम योग्यताक्रमका उम्मेदवारहरुलाई बढुवाको लागि सिफारिश गर्ने निर्णय भएकोले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४च. को प्रयोजनको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

२०७५।०२।१२

पुरा हेर्नुहोस

सरुवा भएका कर्मचारिहरुको विवरण

२०७४।६।२४

पुरा हेर्नुहोस

जेष्ठता तथा कार्यसम्पादनद्बारा हुने बढुवाको जेष्ठताक्रम नामावली

पुरा हेर्नुहोस

नेपाल कृषि तथा खाध्य सुरक्षा आयोजनाको सामाजिक व्यवस्थापन रुपरेखाको सारांश ।

Aug 20,2015

पुरा हेर्नुहोस