नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

 • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
 • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
 • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
नयाँ समाचार

योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा


 नाम  डा. योगेन्द्र कुमार कार्की
 पद  सहसचिव
 श्रेणी  रा.प.प्र.प्र.
 महाशाखा  योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा
 इमेल  planning@moad.gov.np

 

योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा

 • मन्त्रालयको संघीय बार्षिक कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा एवं समन्वय गर्ने
 • मन्त्रालय अन्तर्गत जनशक्तिको वस्तुस्थिति अद्यावधिक तथा क्षमता विकासका सम्वन्धी मापदण्ड अध्ययन अनुसन्धान र कार्यान्वयन ।
 • मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायको कार्यक्रम संशोधन, रकमान्तर तथा थप निकासा सम्वन्धी  ।
 • मन्त्रालय अन्तरगत निकायको निक्षेपण सम्बन्धी कार्य गर्ने र अन्तरनिकाय समन्वय  ।
 • केन्द्रीय आयोजना÷कार्यक्रमहरुको संभाब्यता प्रक्षेपण अध्ययन, विश्लेषण समन्वय ।
 • परिषद, बोर्ड, संस्थान, कम्पनी, समितिको वार्षिक कार्यक्रम÷बजेट तर्जुमा र समन्वय सम्बन्धी कार्य ।
 • बैदेशिक सहयोगमा संचालन हुने आयोजनाहरुको कार्यक्रम÷बजेट तर्जुमा, कार्यक्रम संशोधन, रकमान्तर, नर्मस तयारी सम्बन्धी कार्य र समन्वय  ।
 • मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीको जनशक्ति विकासका लागि नीतिगत व्यवस्था ।
 • मन्त्रालयसंग सम्वन्धी नीति तथा आवधिक योजनाहरुको तर्जुमा, विश्लेषण तथा परिमार्जन गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समन्वय ।
 • मन्त्रालयसंग सम्वन्धी आयोजनाहरुको प्रस्ताव तयारी गरी विकास साझेदार तथा बैदेशिक दातृ संस्थाहरुसँग कार्यगत समन्वय ।
 • कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था सम्वन्धी
 • लैङ्गिकमूलप्रवाहीकरण र समावेशीकरणका सिद्धान्तलाई मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकाय र आयोजनाहरुबाट सञ्चालन हुने कृषि कार्यक्रमहरुमा संस्थागत गरी सोको लेखाजोखा ।
 • लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशिकरण सम्बन्धी सम्पर्क विन्दुको कार्य ।
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु र वैदेशिक सहायतामा संचालित आयोजनाहरुको कार्यक्रम संचालन तहदेखि नीतिगत तहसम्म समीक्षा अनुगमन एवं मूल्यांकन ।
 • नियमित रुपमा (मासिक, द्वैमासिक, चौमासिक र बार्षिक) कार्य प्रगति स्थितिको समीक्षा र पृष्ठपोषण ।
 • कार्यक्रम तथा आयोजना सम्बन्धमा समय समयमा प्राप्त निर्देशनहरुको कार्यान्वयन र अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने, गराउने ।
 • नीति कार्यान्वयनको अनुगमन तथा विश्लेषण
 • तथ्यांक संकलन विश्लेषण एवं सूचना प्रवाह सम्वन्धी कार्य  ।
 • कृषि बजार, बालीनाली तथा पशुपंक्षी स्थिति निरीक्षण तथा द्वैमासिक प्रतिवेदनलगायत अन्य प्रकाशन सम्वन्धी कार्य ।

 

 • नीति समन्वय शाखा
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको नीतिको आवश्यकताको पहिचान, विश्लेषण तथा तर्जुमा समन्वय
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको नीति कार्यान्वयनको अवस्था सहजीकरण
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको नीति अनुगमन र मूल्याकन तथा पृष्ठपोषण
 • अन्य मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायहरुवीच नीतिगत विषयमा समन्वय
 • नीजि तथा गैर सरकारी क्षेत्र वीच समन्वय

 

ख. वजेट तथा कार्यक्रम शाखा

 • संघिय कार्यक्रम तथा वजेट तर्जुमा मार्गदर्शन तथा वजेट सिलिङ्ग सम्वन्धी कार्य
 • मन्त्रालयको कार्यक्रम तथा बजेट कम्पाइल तथा स्वीकृतीको व्यवस्था सम्वन्धी कार्य
 • नतिजामूलक बजेट तर्जुमाको नीतिगत तथा सँस्थागत व्यवस्था सम्वन्धी कार्य
 • कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन सहजीकरण र समन्वय

 

ग. विकास सहायता समन्वय शाखा

   • अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको मापदण्ड (प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी) तयारी र कार्यान्वयनको व्यवस्था
   • अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको क्षेत्र तथा आयोजना पहिचान
   • सहयोग परिचालन सहजीकरण
   • प्रोजेक्ट बैंक तयारी

घ. मानव संशाधन, लैङ्गिक विकास तथा समावेशी शाखा

 • जनशक्ति विकास नीति, मापदण्ड
 • बैदेशिक तालिम तथा अध्ययन भ्रमणको नीति, मापदण्ड र व्यवस्था
 • लैंगिक मूलप्रवाहीकरण नीति, कार्यक्रम, मापदण्ड
 • कार्यक्रम समन्वय र सहजीकरण
 • लैंगिक उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयनको व्यवस्था
 • समावेशी नीति, कार्यक्रम, मापदण्ड  

अनुगन तथा मूल्याङन शाखा

  • कार्यक्रम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नीति, मापदण्ड र प्रक्रिया
  • संघिय आयोजना तथा कार्यक्रम अनुगमन तथा मूल्याँकन
  • आवधिक प्रगति समिक्षा र प्रतिवेदन
  • संघिय संसद सम्वन्धी कार्य गर्ने

 

च.  तथ्याङ्क तथा विश्लेषण शाखा

 • कृषि बजार, बालीनाली तथ्यांक संकलन बिधिको बिकासका लागिनिर्देशिका तयारी तथा परिमार्जन, तालिम आदि सन्चालन गर्ने
 • कृषि बजार, बालीनाली तथा पशुपंक्षी स्थिति निरीक्षण तथा द्वैमासिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने ।
 • अर्धबार्षिक, बार्षिक कृषि तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, अनुगमन, अनुमान तथा प्रकाशन गर्ने ।
 • बार्षिक रुपमा Statistical Information on Nepalese Agricultureपुस्तकको लागि तथ्यांक संकलन, अनुगमन, प्रशोधन र प्रकाशन गर्ने ।
 • कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्याक सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरुको समन्वय गरी सम्पर्क विन्दुको रुपमा कार्य गर्ने ।
 • राष्ट्रिय महत्वको तथ्याँक तथा सूचना संकलन तथा अद्यावधिक गरी आवधिक रुपमा प्रकाशन ।

 

पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस