नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

 • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
 • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
 • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "

अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा तथ्याङ्क महाशाखा


नाम श्री ईश्वर प्रसाद रिजाल 
पद सहसचिव
श्रेणी रा.प.प्र.प्र.
महाशाखा अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा तथ्याङ्क महाशाखा
इमेल monitoring@moad.gov.np

 

 

 

 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु र वैदेशिक सहायतामा संचालित आयोजनाहरुको कार्यक्रम संचालन तह देखि नीतिगत तहसम्म समीक्षा अनुगमन एवं मूल्यांकन गर्ने, गराउने ।
 •  नियमित रुपमा (मासिक, द्वैमासिक, चौमासिक र बार्षिक) कार्य प्रगति स्थितिको समीक्षा गर्ने, गराउने र पृष्ठपोषण गर्ने ।
 • कार्यक्रम तथा आयोजना सम्बन्धमा समय समयमा प्राप्त निर्देशनहरुको कार्यान्वयन र अन्तर निकाय समन्वय गर्ने, गराउने ।
 • व्यवस्थापिका संसद सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने, गराउने ।
 • मातहतका निकायहरुबाट प्राप्त समस्या समाधानार्थ आवश्यक कारवाही गर्ने ।
 • कृषि सम्बन्धी नीति कार्यान्वयनको अनुगमन तथा विश्लेषण एवं कृषि सम्बन्धी क्षेत्र/उपक्षेत्रको आर्थिक विश्लेषण कार्य गर्ने, गराउने।
 • कृषि क्षेत्रको योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकनको लागि आवश्यक तथ्यांक एवं सूचना प्रवाह गर्ने ।
 • कृषि बजार, बालीनाली स्थिति निरीक्षण तथा बार्षिक द्वैमासिक वालीनाली प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने ।
 • अर्धबार्षिक, बार्षिक कृषि तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, अनुगमन, अनुमान तथा प्रकाशन गर्ने ।
 • Statistical Information on Nepalese Agriculture  लागि तथ्यांक संकलन, अनुगमन, प्रशोधन गरी प्रकाशन गर्ने ।

पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस