नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

चक्रपाणी खनाल "बलदेव"
मन्त्री

रामकुमारी चौधरी "रोजिना"
राज्यमन्त्री

डा. युवकध्वज जि.सी.
सचिव


 • इमेल जाच्नुहोस
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  नयाँ समाचार

  खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य प्रविधि महाशाखा


   नाम  श्री इश्वर रिजाल
   पद  सहसचिव
   श्रेणी  रा.प.प्र.प्र.
   महाशाखा  खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य प्रविधि महाशाखा
   इमेल  

   

  खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य प्रविधि महाशाखा

  • कृषि तथा कृषि जन्य जैविक विविधता र जैविक प्रविधि सम्वन्धी कानून, मापदण्ड तर्जुमा तथा नियमन सम्वन्धी कार्य
  • खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभूताका लागि मापदण्ड तर्जुमा गरी सो को नियमन
  • वनस्पति तथा प्राणीजन्य खाद्य पदार्थमा गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक मापदण्ड, कानून तर्जुमा तथा कार्यान्वयन
  • विषादीको स्तरीकरण, सूचना संकलन वर्गीकरण र नियमन सम्वन्धी कार्य गर्ने
  • कृषि तथा खाद्य सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यायान, प्रमाणीकरण, प्रयोगशालाको विकास सम्वन्धी मापदण्ड तर्जुमा र निमयन सम्वन्धी
  • खाद्य सुरक्षा विश्लेषण, अनुगमन तथा प्रक्षेपण सम्वन्धी कार्य
  • प्राङ्गारिक कृषिलाइ प्रोत्साहन गर्ने मापदण्ड, कानून तर्जुमा र नियमन
  • असल कृषि अभ्यास (GAP)र एकिकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन (IPM) लाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक कानून, मापदण्ड तर्जुमा तथा नियमन सम्वन्धी

   

  क. खाद्य तथा पोषण सुरक्षा शाखा

  • राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम तर्जुमा मापदण्ड कानून र नियमन सम्वन्धी कार्य 
  • लोपोन्मुख र स्थानीय एवं रैथाने बाली एवं कन्दमूल प्रवर्द्धन सम्वन्धी कार्य
  • खाद्य सुरक्षा विश्लेषण, अनुगमन तथा प्रक्षेपण सम्वन्धी कार्य
  • खाद्य सुरक्षा कायम गर्न आवश्यक कानून मापदण्ड तर्जुमा र नियमन
  • खाद्यान्न जगेडा भण्डार व्यवस्थापनमा सम्वन्वय

  ख. खाद्य प्रविधि एव स्वच्छता शाखा

  • खाद्य प्रविधि सम्वन्धी अनुसन्धान र विकासमा समन्वय
  • खाद्य वस्तु गुणस्तर मापदण्ड र नियमन सम्वन्धी कार्य
  • खाद्य प्रयोगशालाको मापदण्ड र नियमन सम्वन्धी कार्य

   

  ग. कृषि जैविक विविधता तथा वातावरण शाखा

  • जैविक विविधता र जैविक प्रविधि सम्वन्धी कानुन मापदण्ड र नियमन
  • प्राङ्गारिक कृषि सम्वन्धी कानून मापदण्ड र नियमन
  • संरक्षण कृषि, स्रोत संरक्षण प्रविधि एवं असल कृषि अध्ययन सम्वन्धी कानून मापदण्ड र नियमन प्राङ्गारिक नेपाल कृषि GAP, IPM, IPNS दिगो भूव्यवस्थापन जस्ता दिगो कृषि विकासका पद्धतिहरुको प्रवर्द्वन सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने ।
  • कृषि वातावरण समिति र प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन र प्रशोधन प्रणाली राष्ट्रिय समन्वय समितिको बैठक सञ्चालन
  • प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण कार्यान्वयन कार्यविधि तथा मार्गदर्शन तयारी सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
  • कृषि पशु पन्छी तथा वातावरण सम्बन्धी EIA / IEE सम्वन्धी
  • विषादी व्यवस्थापन र वातावरण सम्बन्धी आयोजना तथा अन्तराष्ट्रिय महासन्धि/अभिसन्धिहरुको कार्यान्वयन तथा समन्वयका लागि मन्त्रालयको सम्पर्क विन्दु (Focal Point) को रुपमा कार्य गर्ने ।
  • कृषि एवं पशुपन्छी सम्वद्ध क्षेत्रहरुमा प्रयोग हुने सामानहरुको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्य ।
  • Agriculture & Environment Journal र अन्य प्रकाशन सम्वन्धी
  • कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलन कार्य सम्वन्धी कानून, मापदण्ड र नियमन
  • जलवायु परिवर्तनका कृषि क्षेत्रमा असरबारे अध्ययन, अनुसन्धानको व्यवस्था
  • कृषि वातावरण संरक्षण र सम्वर्द्ध सम्वन्धी कानून मापदण्ड र नियमन

  6     कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखा

   • क्वारेन्टाइन सम्वन्धी कानून, मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सहयोग र समन्वय सम्वन्धी कार्य
   • कृषि सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धन सहजीकरण र समन्वय
   • कृषि औद्योगीकरण प्रवर्द्धन अन्तर प्रादेशिक विकास र समन्वय
   • कृषि तथा पशुपन्छी वीमा सम्वन्धी मापदण्ड, कानून तर्जुमा तथा सो को नियमन र समन्वय सम्वन्धी कार्य
   • कृषि वीमा अनुदान व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्य
   • कृषि कर्जा सम्वन्धी कानून, मापदण्ड र नियमन विश्लेषण सम्वन्धी कार्य
   • कृषि व्यवसायको प्रवर्द्धन सम्वन्धी कानून, मापदण्ड निर्धारण
   • कृषि तथा पशुपन्छी बजार मापदण्ड निर्धारण, केन्द्रीय तथा प्रादेशिक बजार पूर्वाधारमा सहयोग
   • कृषि उपज तथा पशुपंक्षीजन्य वस्तुहरुको मूल्य निर्धारण सम्वन्धी मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन, सहजीकरण तथा समन्वय
   • आधुनिक कृषि यान्त्रिकरण सम्वन्धी कानून, मापदण्ड तर्जुमा र नियमन
   • कृषि, खाद्य एवं पशु सम्वन्धी प्रत्यायन प्रमाणीकरण, विकास र व्यवस्थापन सम्वन्धी कानून, मापदण्ड र नियमन कार्य
   • क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय कृषि व्यापार सम्वन्धी कार्य
   • साना सिचांइ विकास सम्वन्धी मापदण्ड र नियमन कार्य

  क. कृषि कर्जा, विमा तथा विपत व्यवस्थापन शाखा

  • कृषि कर्जा सम्वन्धी कानून मापदण्ड र नियमन सम्वन्धी कार्य
  • कृषि कर्जा प्रवर्द्धन तथा विश्लेषण र समन्वय
  • कृषि तथा पशुपन्छीको विमा सम्वन्धी कानून मापदण्ड र नियमन सम्वन्धी कार्य
  • विपद पूर्व तयारी एवं व्यवस्थापन सम्वन्धी कानून मापदण्ड र नियमन
  • राहत व्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड निर्धारण एवं परिचालन
  • विषदी एवं राहत सम्वन्धी अनुगमन तथा समन्वय
  • कृषि क्षेत्रमा सम्भावित विपदको आँकलन, न्यूनिकरण सम्वन्धी पूर्व तयारी सो को मापदण्ड, राहत व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यमा प्रादेशिक समन्वय
  • पशुपन्छीजन्य महामारी तथा प्रकोप लगायतका विपद व्यवस्थापन

   

  ख.कृषि व्यवसाय तथा बजार प्रवर्द्धन शाखा

  • कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्वन्धी कानून, मापदण्ड निर्धारण र नियमन
  • कृषि जन्य उद्योग प्रशोधनको अध्ययन विकास र विस्तार
  • कृषि तथा पशु पन्छी बजार मापदण्ड निर्धारण र नियमन
  • कृषि उपजहरुको मूल्य निर्धारण सम्वन्धी केन्द्रीय मापदण्ड, कानून र नियमन
  • व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा सहुलियत मापदण्ड सहजीकरण र समन्वय
  • पशुपन्छी जन्य उद्योग व्यवसायको मापदण्ड कानून र नियमन
  • कृषि तथा पशु पन्छीजन्य उत्पादनको संकलन प्रवर्द्धन, भण्डारण नियमन मापदण्ड र कानून
  • कृषि बजारको अन्तरप्रादेशिक समन्वय

  ग. कृषि भौगोलिक सूचना प्रविधि शाखा

  • मन्त्रालयको website development, update, management and computer system administration, network management and Software development लगायतको कार्य गर्ने
  • कृषि योजना तर्जुमाको लागि संघ, प्रदेश, जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिका र स्तानीयस्तरको प्राकृतिक श्रोत सम्वन्धीDigital Mapतयार तथा उपलब्ध गराउने ।
  • आवधिक योजना तथा कृषि नीतिले परिलक्षित गरे बमोजिमका उच्च मूल्य (High Value) का वाली विशेषको पकेट क्षेत्रको पहिचान गरी सबै खालका कृषि योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा कार्यमा सघाउ पुर्याउने ।
  • कृषिसंग सम्वन्धित Spatial / Non Spatialतथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने तथा उक्त कार्यमा सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाहरुसंग समन्वय गर्ने ।
  • कृषि भौगोलिक सूचना प्रणाली सम्वन्धी तालिम, गोष्ठि तथा सेमिनार संचालन गर्ने र यस प्रणालीलाई समयसापेक्ष विकास गरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
  • दैवी प्रकोप तथा अन्य वातावरणीय प्रकोपबाट भएका क्षति, नोक्शान, रिमोट सेन्सिंग (Remote Sensing)/Global Positioning Systemको माध्यमबाट तथ्यांक संकलन, प्रशोधन गरी अद्यावधिक गर्ने  ।
  • विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरुबाट प्राप्त कृषिसंग सम्वन्धित प्रविधि, अनुसन्धान तथा अन्य जानकारीहरुलाई भू-सूचना प्रणालीको माध्यमबाट प्रवाह गर्ने ।

   

  • कृषि यान्त्रीकरण तथा साना सिचाइ शाखा
  • कृषि यान्त्रिकरण सम्वन्धी कानून मापदण्ड र नियमन सम्वन्धी कार्य
  • कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन सम्वन्धी र विकास सम्वन्धी कानून मापदण्ड र नियमन सम्वन्धी कार्य
  • कृषि यान्त्रीकरण सम्वन्धी प्रादेशिक समन्वय
  • साना कृषि सिचाइ सम्वन्धी मापदण्ड, कानून तर्जुमा तथा नियमन सम्वन्धी कार्य

   

  ङ.क्वारेन्टाइन समन्वय शाखा

  • पशु, खाद्य तथा प्लान्ट क्वारेन्टाइन सम्वन्धी मापदण्ड निर्धारण निमयन तथा समन्वय
  • सिमा क्षेत्रमा पशु, खाद्य तथा कृषि सम्वन्धी क्वारेन्टाइन कार्यमा समन्वय गर्ने
  • पशुपन्छी खाद्य तथा कृषि सम्वन्धी क्वारेन्टाइन प्रकृया सामान्जस्यता गरी आयात प्रकृया व्यवस्थापनमा समन्वय
  • क्वारेन्टाइन सम्वन्धी अन्तरप्रादेशिक स्तरमा समेत क्षमता अभिवृद्धि तथा समन्वय। र्ने/गराउने

  पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस