नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

चक्रपाणी खनाल "बलदेव"
मन्त्री

रामकुमारी चौधरी "रोजिना"
राज्यमन्त्री

डा. युवकध्वज जि.सी.
सचिव


 • इमेल जाच्नुहोस
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  नयाँ समाचार

  कृषि विकास महाशाखा


  नाम श्रीतेजवहादुर सुवेदी
  पद सहसचिव
  श्रेणी रा.प.प्र.प्र.
  महाशाखा कृषि विकास महाशाखा
  इमेल  

   

   

  कृषि विकास महाशाखाको कार्य विवरण

    • रासायनिक तथा जैविक मल उत्पादन तथा आयात मापदण्ड, गुणस्तर निर्धारण तथा नियमन सम्वन्धी कार्य ।
    • स्वेदश भित्र वीउ, विजन आपूर्ति गुणस्तर र मापदण्ड सम्वन्धी कार्य
    • आधुनिक कृषि औजार आपूर्ति प्रयोग, वितरण सम्वन्धी मापदण्ड तर्जुमा तथा विस्तारमा प्रदेशिक समन्वय सम्वन्धी कार्य
    • कृषि सामग्री अनुदान नीति मापदण्ड तथा वितरणको समुचित व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्य
    • खाद्यान्न, नगदेवावाली, फलफूल तरकारी, रेशम वालीको प्रवर्द्धन सम्वन्धी केन्द्रीय कानून, मापदण्ड, नियमन सम्वन्धी कार्य
    • उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धिका लागि कृषि समूह, सहकारी, निजी उद्यमीलाई प्रोत्साहन सम्वन्धी कार्य
    • माटोको गुणस्त्तरीयता कायम गर्न माटो व्यवस्थापन सम्वन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड
    • कृषि अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसार सम्वन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा समन्वय र विस्तार सम्वन्धी कार्य
    • आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोग, अवलम्वन परिमार्जन र समन्वय सम्वन्धी कार्य
    • श्रोत केन्द्रहरुको संरक्षण, विकास र प्रवर्द्धन सम्वन्धी कार्य
    • कृषक क्षमता विकास सम्वन्धी मापदण्ड सहयोग र समन्वय सम्वन्धी कार्य

   

  क. कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखा

  • रासायनिक तथा जौविक मल उत्पादन तथा आयात प्रयोग सम्वन्धी मापदण्ड तर्जुमा गुणस्तर नियम सम्वन्धी कार्य
  • वीउ विजन आपूर्ति, व्यवस्थापन,गुणस्तर र मापदण्ड सो को अनुगमन तथा नियमन सम्वन्धि कार्य
  • कृषि औजार उत्पादन तथा प्रयोग सम्वन्धी मापदण्ड तर्जुमा तथा नयमन सम्वन्धी कार्य
  • कृषि सामग्री आपूर्तिको प्रक्षेपण, विश्लेषण, अनुगमन र समन्वय सम्वन्धी कार्य
  • कृषि सामग्रीमा प्रदान गरिने केन्द्रीय अनुदान सम्वन्धी कार्य
  • मल आयात अनुमति तथा मल आयातकर्ताको अनुमति सम्वन्धी कार्य
  • एकीकृत कृषि अनुसन्धान शिक्षा र प्रसारको व्यवस्था, मापदण्ड र नियमन सम्वन्धी कार्य
  • आधुनिक तथा नविनत्तम प्रविधिहरुको मापदण्ड, नियमन र विस्तार सम्वन्धी कार्य
  • कृषि अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसार कार्यमा संलग्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायवीच समन्वय कार्य

  ख. कृषि उत्पादकत्व व्यवस्थापन शाखा

  • खाद्यान्न, बाली विकास तथा प्रवर्द्धन र नियमन सम्वन्धी कार्य
  • मह, च्याउ, रेशम बालीको विकास तथा प्रवर्द्धन र नियमन सम्वन्धी कार्य
  • नगदे वाली औद्योगिक वालीको विकास तथा प्रवर्द्धन र नियमन सम्वन्धी कार्य
  • तरकारी फलफूल वालीको विकास तथा प्रवर्द्धन र नियमन सम्वन्धी कार्य
  • उत्पादन वृद्धिको लागि व्यवसायिक कृषक तथा कृषक समूह एवं सहकारीसंग समन्वय
  • जमीन र श्रमको उत्पादकत्व बृद्धि सम्वन्धी कार्य

   

  ग. कृषि विकास रणनीति समन्वय शाखा

  • वाली संरक्षण प्रविधि सम्वन्धी कानून र मापदण्ड तर्जुमा गर्ने
  • माटो व्यवस्थापन सम्वन्धी कानून र मापदण्ड तर्जुमा गर्ने
  • कृषि प्रसार सेवाको गुणस्तर, मापदण्ड र नियमन सम्वन्धी कार्य
  • कृषि प्रसार सेवा प्रदायकको पहिचान, प्रवर्द्धन र नियमन सम्वन्धी कार्य
  • कर सुविधा मार्फत कृषिमा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन सम्वन्धी कार्य
  • भण्डारण, ढुवानी तथा सन्चालन, बजारीकरण सम्वन्धी केन्द्रीय मापदण्ड गुणस्तर निर्धारण र  सेवामूलक कार्यहरुको नियमन

  पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस