नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

 • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
 • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
 • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "

प्रशासन महाशाखा


नाम श्री काशीराज दाहाल
पद सहसचिव
श्रेणी रा.प.प्र.प्र.
महाशाखा प्रशासन महाशाखा
इमेल admindivision@moad.gov.np

 

 

प्रशासन महाशाखाको कार्यक्षेत्र  

 • निजामती कर्मचारी प्रशासनमा प्रशासनिक सुधार ल्याउन, अपनाउनु पर्ने नीति, नियम तर्जूमा गर्ने ।
 • कर्मचारी प्रशासन सम्वन्धी (R to R) कार्य गर्ने ।
 • आन्तरिक व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्य गर्ने ।
 • जिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • मन्त्रालय र अन्तरगतका निकायहरुलाई कानूनी राय, परामर्श दिने ।
 • मन्त्रालयस्तरबाट हुने निकायहरुका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति तथा अवकाश सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने ।
 • मन्त्रालय अन्तरगतका कार्यालय र निकायहरुको प्रशासनिक कामकारवाहीको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त कारवाही गर्ने।

पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस