नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
नयाँ समाचार

कानुनी दस्तावेजहरु

Showing 1-20 of 176 items.
#TypeTitleDownload
  
1directories उद्यमी किसान र वेरोजगार युवका लागि आवासिय कृषि तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५डाउनलोड
2karyabidhi मौरी, च्याउ,रेशम कार्यक्रम कार्यविधि (दोस्रो संशोधन) २०७०डाउनलोड
3karyabidhi सिंचीत क्षेत्र सघन कृषि विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७५डाउनलोड
4directoriesनेपाल असल कृषि अभ्यास कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५डाउनलोड
5directoriesबीउ बिजन उत्पादनको प्राविधिक परीक्षण निर्देशिका, २०७५डाउनलोड
6karyabidhi राष्ट्रपति उत्कृष्ट पुरस्कारको कार्य बिधि दोश्रो संशोधन २०७५डाउनलोड
7karyabidhi कृषि सूचना कार्यविधि २०७५डाउनलोड
8karyabidhi कृषि पूर्वाधार विकास कार्यविधि २०७५डाउनलोड
9karyabidhi प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यविधि २०७५डाउनलोड
10karyabidhi सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा फलफूल खेती विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५डाउनलोड
11karyabidhi कागती खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५डाउनलोड
12karyabidhi कृषि उपज प्रशोधन कारखाना स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७५डाउनलोड
13karyabidhi क्यानिङ्ग तथा प्याकेजिङ्ग उद्योग स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५डाउनलोड
14karyabidhi रैथाने बाली प्रवर्द्धन तथा संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५डाउनलोड
15karyabidhi वगर खेती कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५डाउनलोड
16karyabidhi शित भण्डार गृह स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि , २०७४ (प्रथम संसोधन ) २०७५डाउनलोड
17actsखाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्रभुता सम्बन्धि ऐन, २०७५डाउनलोड
18directoriesआ.व. 2075/76 को नीति तथा कार्यक्रम र वजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका वुदाँहरुको कार्यान्वयन निर्देशिकाडाउनलोड
19karyabidhi कृषि तथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन र प्रविष्टी कार्यक्रम सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि, 2074डाउनलोड
20karyabidhi पुष्प व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, 2072डाउनलोड