हाई लाईटस : SAARC Agriculture Centre ढाकाको Vacancy Announcement सम्वन्धी सूचना  |   सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उप दफा (३) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम कृषि विकास मन्त्रालयबाट सार्वजनिक गरिएको सूचना  |   कम्प्युटर तथा अन्य उपकरणहरु खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना  |   कृषि विकास मन्त्रालयद्धारा विगत १ महिनामा सम्पादन गरेका मुख्य मुख्य कार्यहरुको प्रेस मिट सामग्री  |   Integrity Idol Nepal, 2014 को विजयी तथा उत्कृष्‍ट ४ सरकारी कर्मचारीको संक्षिप्त विवरण  |