Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

MOAD

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
Latest News

 लाईभस्टक, पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेन्ट समूह रा.प. तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण


नेपाल कृषि सेवा लाईभस्टक, पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेन्ट समूह रा.प. तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुको समायोजन प्रयोजनार्थ ज्येष्ठता विवरण

2075-10-28

Download

scroll for more details
View More