हाई लाईटस : राष्ट्रिय किसान आयोगको सदस्य पदमा पुन: आवेदन माग गरिएको सम्बन्धी सूचना   |   जनशक्ति विकास योजना (HRD) सम्बन्धी EOI रद्ध गरिएको सम्बन्धमा  |   राष्ट्रिय किसान आयोगको लागि अध्यक्ष र सदस्य पदमा आवेदन सम्बन्धी सूचना   |   Preparation of Report on fitting the Agriculture Development Strategy (ADS) into the federal Structure of Nepal सम्बन्धी पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना   |   " Farmer Classification and Security Scheme" सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हान रद्ध गरिएको सूचना   |  

प्रवक्ता

डा. योगेन्द्र कुमार कार्की

सहसचिव

योजना महाशाखा 

सम्पर्क नं. ०१-४२११६६५

ईमेल : ykkarkee@hotmail.com

सूचना अधिकारी

टीकाराम शर्मा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

मानव संशाधन विकास शाखा

सम्पर्क नं. : ९८४१२१५३३९

ईमेल : trsharma@moad.gov.np

योजना महाशाखा

 

योजना महाशाखाको कार्यक्षेत्र

  • कृषि विकास सम्बन्धी बार्षिक कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा एवं समन्वय गर्ने
  • कृषि सम्बन्धी जनशक्तिको वस्तुस्थिति अद्यावधिक गर्ने तथा जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि उच्च अध्ययन तथा तालिमको व्यवस्था गर्ने गराउने ।
  • रा.यो.आ., अर्थ मन्त्रालय र अन्य सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गर्ने ।