हाई लाईटस : जनशक्ति विकास योजना (HRD) सम्बन्धी EOI रद्ध गरिएको सम्बन्धमा  |   राष्ट्रिय किसान आयोगको लागि अध्यक्ष र सदस्य पदमा आवेदन सम्बन्धी सूचना   |   Preparation of Report on fitting the Agriculture Development Strategy (ADS) into the federal Structure of Nepal सम्बन्धी पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना   |   " Farmer Classification and Security Scheme" सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हान रद्ध गरिएको सूचना   |   बाली तथा पशुपंक्षी बीमाको जिल्ला अनुसार बीमक तथा सम्पर्क व्यक्ति सम्बन्धी सूचना   |  

प्रवक्ता

डा. योगेन्द्र कुमार कार्की

सहसचिव

योजना महाशाखा 

सम्पर्क नं. ०१-४२११६६५

ईमेल : ykkarkee@hotmail.com

सूचना अधिकारी

टीकाराम शर्मा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

मानव संशाधन विकास शाखा

सम्पर्क नं. : ९८४१२१५३३९

ईमेल : trsharma@moad.gov.np

खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा वातावरण

खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा वातावरण महाशाखा को कार्यक्षेत्र

 •  खाद्य सुरक्षा अनुगमनको लागि इकाइ गठन गरी कार्य गर्ने एवं  Preliminary National and Sub-national level Food Balance Sheet Integrated Food Security Phase Classification सम्बन्धी प्रतिबेदनहरु तयारी तथा प्रकाशन गर्ने ।
 • बाली उत्पादन तथा खाद्य आपूर्ति पूर्वानुमान जानकारी प्रणाली Early warning system को स्थापना गरी सुदृढ गर्दै लैजाने ।
 • जिल्लाहरुमा खाद्य सुरक्षाका सूचकहरू निर्माण र जोखिम नक्साङ्कन गरी सो अनुसार खाद्य असुरक्षित क्षेत्र/समूहको पहिचान गर्ने ।
 • खाद्य सुरक्षा सूचना संकलन ढाँचाको बिकास गरी तथ्याङ्क संकलन गर्न लगाउने
 • खाद्यसुरक्षा स्थितिको विश्लेषण गरी त्रैमासिक सूचना वुलेटिन प्रकाशन गरी बितरण गर्ने ।
 • वातावरणीय ह्रास न्यूनिकरण तथा जैविक विविधता संरक्षण र सम्बर्द्वन सम्बन्धी नीति तथा मार्गदर्शन तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने
 • जलवायु परिवर्तनबाट कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्वमा पर्ने असर विश्लेषण गरी अनुकूलनका लागि आवश्यक नीति निर्देशनहरु तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने
 • लैङ्गिक उत्तरदायि तथा समावेशी प्रकृतिका बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्न योजना महाशाखालाई पृष्ठपोषण गर्ने
 • लैङ्गिक समविकासका लागि महिला कृषकहरुको सीप र ज्ञानमा अभिबृद्धि गरी कृषि उद्यमीको रुपमा विकसित गर्न उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने
 • जैविक विविधता संरक्षण र सम्बर्द्वन सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने
 • कृषि वातावरण तथा समावेशीकरण सम्बन्धी मन्त्रालयको सम्पर्क विन्दुको रुपमा रही कार्य गर्ने
 • Internalional Treaty on Plant Genetic Resurces for food and Agriculture (IPPGRFA) को food point को रुपमा कार्य गर्ने, Climate change Aloptation and Disaste Risk management in Agriculture Priority framework for Action 2011-2020 को कार्यान्वयन    गर्ने ।
 • बार्षिक रुपमा कृषि बजार, बालीनाली तथ्यांक संकलन विधिको विकासका लागि, निर्देशिका तयारी परिमार्जन, तालिम आदि सन्चालन गर्ने ।
 • अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संगठन (WTO) को वाली संरक्षणसँग सम्बन्धित प्रावधानहरुको अधिनमा रही वनस्पतिजन्य रोग तथा प्लाण्ट क्वारेन्टाइन सम्बन्धी ऐन नियमहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण अभिसन्धीसँग सामाञ्‍जस्य तथा अन्य सदस्य राष्ट्र सो सम्बन्धी ऐन नियमहरुसँग एकरुपता कायम गर्ने/गराउने