हाई लाईटस : जनशक्ति विकास योजना (HRD) सम्बन्धी EOI रद्ध गरिएको सम्बन्धमा  |   राष्ट्रिय किसान आयोगको लागि अध्यक्ष र सदस्य पदमा आवेदन सम्बन्धी सूचना   |   Preparation of Report on fitting the Agriculture Development Strategy (ADS) into the federal Structure of Nepal सम्बन्धी पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना   |   " Farmer Classification and Security Scheme" सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हान रद्ध गरिएको सूचना   |   बाली तथा पशुपंक्षी बीमाको जिल्ला अनुसार बीमक तथा सम्पर्क व्यक्ति सम्बन्धी सूचना   |  

प्रवक्ता

डा. योगेन्द्र कुमार कार्की

सहसचिव

योजना महाशाखा 

सम्पर्क नं. ०१-४२११६६५

ईमेल : ykkarkee@hotmail.com

सूचना अधिकारी

टीकाराम शर्मा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

मानव संशाधन विकास शाखा

सम्पर्क नं. : ९८४१२१५३३९

ईमेल : trsharma@moad.gov.np

अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा तथ्याङ्क महाशाखा

अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा तथ्याङ्क महाशाखाको कार्यक्षेत्र

  • मन्त्रालय र अन्तर्गतका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु र वैदेशिक सहायतामा संचालित आयोजनाहरुको कार्यक्रम संचालन तह देखि नीतिगत तहसम्म समीक्षा अनुगमन एवं मूल्यांकन गर्ने, गराउने ।
  •  नियमित रुपमा (मासिक, द्वैमासिक, चौमासिक र बार्षिक) कार्य प्रगति स्थितिको समीक्षा गर्ने, गराउने र पृष्ठपोषण गर्ने ।
  • कार्यक्रम तथा आयोजना सम्बन्धमा समय समयमा प्राप्त निर्देशनहरुको कार्यान्वयन र अन्तर निकाय समन्वय गर्ने, गराउने ।
  • व्यवस्थापिका संसद सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने, गराउने ।
  • मातहतका निकायहरुबाट प्राप्त समस्या समाधानार्थ आवश्यक कारवाही गर्ने ।
  • कृषि सम्बन्धी नीति कार्यान्वयनको अनुगमन तथा विश्लेषण एवं कृषि सम्बन्धी क्षेत्र/उपक्षेत्रको आर्थिक विश्लेषण कार्य गर्ने, गराउने।
  • कृषि क्षेत्रको योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकनको लागि आवश्यक तथ्यांक एवं सूचना प्रवाह गर्ने ।
  • कृषि बजार, बालीनाली स्थिति निरीक्षण तथा बार्षिक द्वैमासिक वालीनाली प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने ।
  • अर्धबार्षिक, बार्षिक कृषि तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, अनुगमन, अनुमान तथा प्रकाशन गर्ने ।
  • Statistical Information on Nepalese Agriculture  लागि तथ्यांक संकलन, अनुगमन, प्रशोधन गरी प्रकाशन गर्ने ।