हाई लाईटस : जनशक्ति विकास योजना (HRD) सम्बन्धी EOI रद्ध गरिएको सम्बन्धमा  |   राष्ट्रिय किसान आयोगको लागि अध्यक्ष र सदस्य पदमा आवेदन सम्बन्धी सूचना   |   Preparation of Report on fitting the Agriculture Development Strategy (ADS) into the federal Structure of Nepal सम्बन्धी पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना   |   " Farmer Classification and Security Scheme" सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हान रद्ध गरिएको सूचना   |   बाली तथा पशुपंक्षी बीमाको जिल्ला अनुसार बीमक तथा सम्पर्क व्यक्ति सम्बन्धी सूचना   |  

प्रवक्ता

डा. योगेन्द्र कुमार कार्की

सहसचिव

योजना महाशाखा 

सम्पर्क नं. ०१-४२११६६५

ईमेल : ykkarkee@hotmail.com

सूचना अधिकारी

टीकाराम शर्मा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

मानव संशाधन विकास शाखा

सम्पर्क नं. : ९८४१२१५३३९

ईमेल : trsharma@moad.gov.np

प्रशासन महाशाखा

प्रशासन महाशाखाको कार्यक्षेत्र

  • निजामती कर्मचारी प्रशासनमा प्रशासनिक सुधार ल्याउन, अपनाउनु पर्ने नीति, नियम तर्जूमा गर्ने ।
  • कर्मचारी प्रशासन सम्वन्धी (R to R) कार्य गर्ने ।
  • आन्तरिक व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्य गर्ने ।
  • जिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
  • आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
  • मन्त्रालय र अन्तरगतका निकायहरुलाई कानूनी राय, परामर्श दिने ।
  • मन्त्रालयस्तरबाट हुने निकायहरुका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति तथा अवकाश सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने ।
  • मन्त्रालय अन्तरगतका कार्यालय र निकायहरुको प्रशासनिक कामकारवाहीको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त कारवाही गर्ने।